Disse budene er skrevet av  Lise Bathen og Ole H. Krokstrand og gjelder i hovedsak for plasstøpt betong, men mange av punktene er relevante også ved prefabrikasjon

 For å sikre et godt sluttresultat er det nyttig for alle involverte parter å ha en huskeliste. Vi har valgt å omtale den som «Åtte bud for en vellykket betongoverflate».

 1. Sørg for god dialog mellom byggherre, arkitekt, entreprenør, rådgivende ingeniør og betongleverandør.
 2. Beskriv alltid prøvestøper.
 3. Sett krav til forskalingen.
 4. Planlegg støpeskjøter, formskjøter og formstagkonuser.
 5. Vær nøye i støpeprosessen.
 6. Unngå tilgrising, fjern alt søl umiddelbart
 7. Sørg for beskyttelse av overflatene etter avforming.
 8. Sett krav til reparasjonsarbeidene.

 

 1. Sørg for god dialog mellom arkitekt, entreprenør, rådgivende ingeniør og betongleverandør
  En godt utført jobb er et resultat av samarbeid i et godt koordinert team der alle jobber mot samme mål: å oppnå en vellykket betongoverflate. Designeren har ansvar for å skape en estetisk utforming. Den som beskriver, er ansvarlig for å definere tekniske krav. Entreprenøren er i samarbeid med betongprodusenten ansvarlig for utførelsen.

  Omfattende utviklingsarbeid i betongindustrien gjør at det i dag er mulig å oppnå mange varianter av fine, bestandige overflater. Imidlertid kan ønskede resultater bare oppnås med en solid forståelse av materialets egenskaper. Nødvendig utstyr og teknikker brukt til blanding, formfylling, vibrering, herding, etterbehandling og prøving er nødvendig for å oppnå vellykkede betongoverflater.

  De største problemene oppstår når betongegenskapene ikke passer til konstruksjonstypen som skal støpes, eller når nødvendige metoder og beskrivelser for å lykkes neglisjeres og dermed ikke følges.

  Oppfølging er av største betydning for å oppnå ønskede resultater. Betongflater med høye estetiske krav skal være et ferdig produkt uten feil. Altfor ofte utføres betongarbeidene, selv om det er satt spesielle krav til betongoverflaten, akkurat som andre normale flater og flikkes senere. Mye blir overlatt til tilfeldighetene. Skal man lykkes, er stikkordene kommunikasjon og fokus!

  Arbeidet skal utføres av kompetente og erfarne arbeidere i alle faser. Entreprenøren skal utføre det som er beskrevet, og sitter med ansvaret for utførelsen. Resultatet skal bli så godt som oppgaven er beskrevet.

  En mislykket betongkonstruksjon vil ha sitt eget visuelle uttrykk, og et dårlig utført arbeid, uansett hvor i prosessen, vil ødelegge for ønsket om å gjøre betongoverflaten tiltalende.

  En spesifikasjon vil aldri bli så eksakt at den kan følges fullt ut. En godt gjennomført jobb er et resultat av valg gjort av et velfungerende team som utnytter kompetansen til den enkelte, tidligere erfaringer og prosjektets erfaringer underveis.
 2. Beskriv alltid prøvestøper
  Prøvestøper skal produseres i fullskala på betongelementfabrikken eller på byggeplassen i det omfang som er nødvendig for å komme frem til den kvaliteten som er beskrevet. Det kan i tillegg støpes ut mindre prøver i forskjellige variasjoner. Når prøvestøpen er godkjent av byggherre og arkitekt, skal alle involverte parter forholde seg til denne gjennom hele prosjektet.

  Prøvestøpen bør omfatte tilsvarende armeringsarbeid og nødvendig innstøpingsgods slik at den gjenspeiler faktiske forhold i den ferdige konstruksjonen. Bruk lik forskaling, forskalingsstag, formoljer og påføringsteknikker, betongsammensetning, utstøpingsteknikk, folk og utstyr som er planlagt i selve støpearbeidet. Bruk prøvestøpen til å vurdere om valgte metoder, prosedyrer og utstyr er det som fungerer for å få ønsket resultat.
 3. Sett krav til forskalingen
  Forskaling er viktig fordi den bestemmer form og overflatekarakter og dermed det endelige utseendet. Valg av forskaling er entreprenørens ansvar og skal godkjennes av arkitekten, basert på prøvestøp. Valgt forskaling skal gi den overflatekarakteren som arkitekten har lagt til grunn, og som er godkjent gjennom prøvestøp.

  Uavhengig av antall gjenbruk skal alle former være av en slik kvalitet at de til enhver tid gir betongflater tilsvarende den godkjente prøvestøpen. Det er vanlig å kunne gjenbruke forskaling tre–fire ganger uten at det går utover overflatekvaliteten. Arkitekten bør i beskrivelsen forbeholde seg retten til å avvise for stort gjenbruk av former dersom slitasjen på formen gir en uakseptabel overflatekvalitet.

  Rengjøring og riktig behandling av forskalingens overflater er avgjørende for sluttresultatet. Fjern overskudd av formolje med svaber. Sett fokus på forskalingstyper, detaljeringer og godt håndverk.

  Forskalingsskjøter skal være utført slik at de hindrer lekkasje av vann og mørtel. Pass ekstra godt på hjørnene. Lekkasje er den vanligste årsaken til steinreir i vegger og søyler.

  Mangelfull rengjøring av forskalingsplater kombinert med slurvete påføring av formolje resulterer ofte i store variasjoner i gråtonen.
 4. Planlegg formskjøtene og formstagkonuser
  I en plasstøpt vegg vil plateskjøter og formstagkonuser fremstå som et mønster i den ferdige overflaten. Det er derfor viktig for et godt resultat at størrelse og plassering av disse er gjennomtenkt og inntegnet på forhånd.

  Beskriv skarpe hjørner og symmetri i konusplassering samt symmetri mellom alle plateskjøter. Fugemarkering kan brukes som virkemiddel i tillegg til de virkelige fugene. Ta også stilling til hvordan konusene skal behandles etter avforming.

  Symmetri i konusplasseringer, skruer og formskjøter skaper et vellykket arkitektonisk mønster.
 5. Vær nøye i støpeprosessen

  Håndtering og utstøping av betongen er viktig fordi et dårlig resultat gjerne kommer av dårlig utførelse, manglende vibrering, lagdelinger, porer og formforskyvninger. Et bevisst forhold til enkeltelementenes betydning er avgjørende for sluttresultatet. Konsistensen på betongen skal være tilpasset formålet. Jo jevnere konsistensen er, jo mer ensartet utseende får det ferdige produktet.

  Betongen må slippes gjennom støpeslanger for å begrense fritt fall dersom fallhøyden blir mer enn 1,5–2,0 m. Lagtykkelsene bør ikke overstige 40–50 cm. Hvert lag skal vibreres før neste legges ut. Vibrer kun i det utlagte laget og i toppen av det foregående – aldri gjennom flere lag på en gang.

  Feil konsistens på betongen medfører gjerne også separasjon i betongmassen og kan dermed føre til feil i overflaten.
 6. Unngå tilgrising, fjern alt søl umiddelbart
  Mørtel, betongslam, lim og lignende som måtte renne nedover en eksponert betongflate, setter raskt spor etter seg så fremt dette ikke fjernes og vaskes godt bort umiddelbart. Det beste er å planlegge arbeidene slik at dette unngås.
 7. Sørg for beskyttelse av overflatene etter avforming
  Alle hjørner, kanter og overflater er sårbare for skader og skal beskyttes med egnet tildekking i byggeperioden i prosjektet. Skjøtejern må beskyttes mot regn. Ikke støtt ståldeler mot herdet, fuktig betongflate. Materialer som kan gi flekker på betongen, skal ikke tillates mot overflater som senere skal eksponeres. Unngå konsentrert renning av vann på ferske betongflater. Dette setter spor som det er vanskelig å fjerne i ettertid.

  Herdetiltak skal ikke forårsake flekker eller misfarging av betongen. Herdetiltak skal være i henhold til gjeldende utførelsesstandard.
 8. Sett krav til reparasjonsarbeidene
  Det vil alltid være behov for flikk når det støpes med betong. Beskriv og gjennomfør prøveflikkområder. Det tar tid å finne en tilfredsstillende flikkmørtel og påføringsmetode. Dette bør derfor gjøres tidlig i prosjektet slik at det er klart når behovet for flikking oppstår. Prøveflikkområdet skal være tilgjengelig på byggeplassen gjennom hele byggeperioden. Hensikten med å etablere prøveflikker er å finne den metoden som er optimal for utseendet på betongen og den aktuelle betongsammensetningen. Sørg for å ha en godkjent metodikk før arbeidene med den arkitektoniske betongen startes.

  Ingen flikk eller reparasjoner bør utføres uten i samråd med arkitekten. Flikk bare på mindre områder for å rette opp skjønnhetsfeil, og gjennomfør den slik at kvaliteten blir lik godkjent prøvestøp og prøveflikk. Tillat aldri reparasjoner før det er prøvd ut hvordan sluttresultatet blir. Flikking skal utføres så snart som mulig etter riving av forskaling.

  Bruk av reparasjonsmørtel som ikke er tilpasset eksisterende betongflate, resulterer gjerne i at reparasjonsstedet fremheves ytterligere i stedet for å skjule det.